ARCHLine.XP – energetické hodnocení budov

Tepelně technické posouzení a štítek obálky budovy je nedílnou součástí každé projektové dokumentace. Energetické hodnocení budovy využijeme při zpracování dotačního programu Nová zelená úsporám a při tvorbě Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kterým je nutno doložit, že nová budova splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. S výpočtem energetické náročnosti se tedy setkáme u každé nové budovy již ve fázi studie.
U všech případů však platí důsledné dodržení platných ČSN norem a to nejen pro výpočet samotný, ale také pro získání dat z BIM modelu – a v tom je právě ARCHLine.XP jedinečný.

Další článek věnovaný této tématice nalezne také zde.

PŘIŘAZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ ENTITÁM MODELU BIM

Tepelně technické vlastnosti jsou přiřazeny entitám modelu BIM, čímž přispívají k rozšíření poskytovaných informací a zpřístupňují je všem analytickým aplikacím. Pokud například dojde k úpravě vlastností (např. změna materiálu) a/nebo geometrických charakteristik (např. tloušťky stěny), bude model BIM správně aktualizován.

SLOŽITÉ GEOMETRIE

Stanovení prostor a zón je analyticky přesné, a to bez ohledu na geometrickou složitost obvodových prvků (boční stěny, stropy nebo střechy, podlahy, schodiště, …). Typickými příklady jsou podkroví nebo podkroví se světlíky a vikýři.

ARCHLine.XP poskytuje pro tvorbu BIM modelu specifické nástroje:

 • ARCHLine.XP je certifikovaný CAD/BIM stavební projekční software
 • zaměření stávajícího stavu budovy a vytvoření stavební dokumentace
 • zateplování fasád, fáze návrhu, varianty návrhu
 • vedle běžných stavebních prvků a konstrukcí poskytuje také rámové konstrukce, projektování dřevostaveb
 • podklady pro tvorbu BIM modelu mohou být v PDF, DXF, DWG …, případně i naskenované obrázky původní dokumentace
 • BIM model pro energetické hodnocení je možné převzít i jiných BIM programů (ArchiCAD, Revit …)

a funkce nezbytné pro energetické hodnocení budov:

 • materiály obsahující tepelně technické parametry
 • výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí (již při kreslení mohou konstrukce obsahovat údaje pro energetické výpočty)
 • vymezení prostorů a zón a jejich automatické přepočítání při změnách
 • (automatické vyhledání obrysu určeného zdmi a vertikálního ohraničení prostoru: podlaha-strop/tvar střechy)
 • určení zón (ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13790), kontrola zón ve 3D náhledu
 • automatické vytvoření obálky na systémové hranici tvořenou vnějším povrchem konstrukcí ohraničujících zónu (zóny) v souladu s ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13790
 • a to vše bez zásahu do původní geometrie. ARCHLine.XP tedy poskytuje data nejen pro tvorbu závěrečných protokolů, ale také pro hodnocení projektu v jeho konstrukčním cyklu.
 • Také verze ARCHLine.XP LT je vhodná pro tyto účely. Srovnání verzí naleznete zde.

Priorita typu provozu zóny (např. Vytápěná/Nevytápěná) určuje vzájemnou souvztažnost při určení systémové hranice:

Dalším krokem je propojení s programy pro výpočty energetické náročnosti.

ARCHLine.XP poskytuje data např. pro program Deksoft Energetika. Pomocí programu je možné vytvořit:
– Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle 78/2013 Sb.
– Energetický certifikát a energetické hodnocení dle slovenské legislativy
– Výstupy pro energetické hodnocení k dotačnímu programu Nová zelená úsporám
– Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 73 0540-2
– Výpočty pro certifikaci BREEAM – kredit ENE 01

Výpočty jsou realizovány dle norem: ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN 15316-3-1, TNI 73 0302, atd.

Data lze načíst také do software PROTECH TV BIM.

Příklad

Pro lepši názornost si postup ukážeme na jednoduchém příkladu pro energetické posouzení k programu Zelená úsporám:
4659 – dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se stanovou střechou a neobytnou půdou
Od verze ARCHline.XP 2018 je k dispozici funkce Zateplování fasád, kterou můžeme pro tento účel využít.
Důležitou funkcí je však automatické vyhledání prostor pro výpočet a inteligentní vztah konstrukce-podlaží.

V ukázkovém příkladu jsou uvedeny tři varianty pro výpočet:
1) požadovaných hodnot U [W/m2K] dle ČSN 73 0540 – 1. varianta zateplení
2) doporučených hodnot U [W/m2K] dle ČSN 73 0540 – 2. varianta zateplení
3) U dle ČSN 73 0540 potřebných pro splnění požadavků oblasti podpory A – 3. varianta zateplení.

I když při hodnocení úprav rodinného domu je možné zvětšení rozměrů obvodových konstrukcí po navrhovaném doplnění tepelně-izolačního souvrství zanedbat, můžete vedle stávajícího stavu, vytvořit i varianty úprav, a to v rámci jednoho souboru (projektu). Pro výpočet se jednoduše aktivuje požadované okno s danou variantou.

Výpočet NZÚ
PENB
Energetický štítek

Příklad plochy obvodových konstrukcí a objem budovy

Všimněte si zateplení ve spodní části zdi k základům, i tento prvek je součástí nástroje Zeď !. Řezy jsou bez jakékoliv úpravy, pouze hydroizolace je pro lepší názornost dokreslena čárkovanou čarou.

Výpočet tepelné ztráty prostupem podle ČSN EN 12831-1

ARCHline.XP poskytuje také data podle ČSN EN 12831-1, vytváří se automaticky.

Příklady obálky budovy

Proč nezkusit zkušební jízdu?
Pokud si chcete vyzkoušet software ARCHLine.XP, stáhněte si zkušební verzi.