Pro efektivní práci je nutné si nastavit parametry v dialogovém okně Atributy a uložit si je pod specifickým názvem. Program již obsahuje některé skupiny nastavení, ale určitě budete jednou kreslit typem prvku, které zde zrovna není. Jak na to?
 

 
1. Legenda místností - tabulka účelu místností.

Celková tabulka může být vytvořena jako seznam označení místností, ploch a účelů místností atd. Tabulku si můžete přizpůsobit vlastním požadavkům. Pořadí a význam jednotlivých sloupců si můžete nastavit podle potřeb.

Jestliže P_kliknete na nástroj Legenda místnosti v paletě Hlavní nástroje, v zobrazeném dialogovém okně Pomocník legendy místnosti můžete zvolit požadované nastavení (nebo nastavit preference), které si přejete použít pro umístění legendy místností nebo vytvořit své vlastní.
Po nastavení parametrů Normy a předpisy, Text popisky místnosti a Atributy, stiskněte tlačítko Ok a
 • Klikněte uvnitř místnosti ohraničené zdmi.
 • Umístěte popisku místnosti
 • Opakujte předchozí postup pro další místnosti.
Jakmile budete mít všechny místnosti označené, klikněte na nástroj Celková tabulka popisu místností a umístěte tabulku na výkres.

POZOR !!! tabulka reaguje na všechny změny v dispozici místností, pro aktualizaci klikněte na tlačítko Přepočítat všechny legendy místností.
 

 

 

2. Legenda místností - dokončovací práce.

Nástroj "Legenda místností" není určena pouze pro tvorbu standardní tabulky, ale vytváří možnost zadat skutečné pokrytí materiálů na stěnách zdí, deskách (podlahy nebo stropy) a střechách ohraničených vnitřkem místnosti. To znamená, že všechny informace týkající se úprav povrchů nosných zdí, příček, podlah, stropů mohou být řízeny místnostmi, včetně omítek, obkladů, dlažeb atd. Matriály úprav povrchů mohou určit také zobrazení interiéru ve 3D pohledech. Všechna data jsou následně poskytnuta pro různé výpočty nákladů. Úpravy povrchů se tak jako ve skutečnosti, mohou skládat z několika vrstev, pro modelování několika pracovních procesů. Takto vás může Legenda místností informovat zda zeď je opatřena tapetou, malbou nebo obklady, nebo zda podlaha je z parket nebo z dlažby.

Legenda místností rozlišuje mezi čtyřmi základními povrchy uvnitř místnosti:
 • stěny zdí
 • sokly a lišty
 • podlahy
 • stropy

V "Pomocníku legendy místností" klikněte na volbu "Povrchy" a vyplňte tabulku dokončovacích prací podle typu prací a doplňte o ceníkové položky.Klikněte na tlačítko "Nové" a uložte vše do NASTAVENÍ pod specifickým názvem např. Místnost modrá malba.
 

POZOR !!!
nebude-li u položky úpravy povrchu zadán materiál, nebude tato položka zobrazena ve 3D! 
Ve 3D (a tedy i v Řezech) se zobrazí prostorové vyjádření dokončovacích prací. Tyto práce jsou definovány jako obálka místnosti. Jednotlivé typy (stěny, podlahy, stropy, sokly a lišty) jsou vykresleny po vrstvách a v řezech včetně šrafování. Takto můžete zadat skladbu podlah v místnostech.

Velkou výhodou je, že jakákoliv změna parametru  v tabulce dokončovacích prací (např. barva malby) se projeví i v pohledech.


 
Jak jsme si již řekli, vyplněním tabulky dokončovacích prací (volby Povrchy), program vytvoří "obálku" místnosti. Jsou zde již odečteny otvorové prvky a strop sleduje prvek geometricky ukončující výšku místnosti. Tento prvek může být buď deska nebo střecha. Spolu s geometrickým prvkem nebo i bez něj můžete také vytvářet strop nebo snížený podhled zadáním parametru výšky stropu.

 
   


Strop sleduje jakýkoliv geometrický tvar výškového zakončení místnosti:
    
3. Legenda místností - volně, polygonem

Tímto příkazem můžete definovat polygon ve 2D okně, který bude sloužit pro kalkulaci legendy místností. Tento nástroj nalezne uplatnění v případech, kdy je plocha určená pro kalkulaci legendy místností ohraničená prky, které nejsou zdi nebo střechy jako např. balkóny - v tomto případě je postačující určit pouze skladbu podlahy, protože ostatní povrchy nebudou ve 3D zobrazeny. Tento příkaz vytváří pouze obecné pravoúhlé hranoly se základnou tvaru polygonu.
 • Zadejte uzavřený polygon
 • V dialogovém okně Pomocník legendy místnosti zadejte parametry a okno zavřete
 • Umístěte popisku místnosti na plochu
 

4. Legenda místností - vnější obrys budovy


Tímto příkazem můžete umístit popisku, kde kalkulace objemu a povrchu vychází z vnějšího obrysu zdí budovy. Nastavení podmíněných materiálů se uplatní pro energetické výpočty obálky budovy..
 • Vyberte vnější zdi budovy nebo zadejte vnější obrys pomocí klíčového slova POLYGON z řádky příkazů
 • V dialogové okně Pomocník legendy místností zadejte parametry a zavřete dialogové okno.
 • Umístěte popisku místnosti
POZNÁMKA: Tento příkaz můžete také využít při kalkulaci obestavěného prostoru. 
5. Legenda místností - výkazy, cenové kalkulace, normy, prostupy světla

Je velmi důležité zajistit, aby formát a typ dat tabulky místnosti odpovídal různým normám. Kromě rozdílných požadavků stavebních norem musí projektant také spočítat různé výpočty, které by standardními metodami vyplnily hodně času. Pomocí Legendy místnosti jsou tyto výpočty provedeny automaticky, takže dojde ke značnému zvýšení produktivity práce. S určitými omezeními je možné standardní formáty také upravit, což přináší pro uživatele větší flexibilitu.
V každé normě (v závislosti na jejím použití) můžete určit předpis, který bude určovat kalkulaci tabulky místnosti. Norma určuje, který parametr musí být použit pro výpočet kalkulace plochy.
Žádný z výpočtů však nezavazuje detailní použití norem.
 
Protože Legenda místností obsahuje informace o geometrii místnosti (plocha, obvod, objem ...), materiály a vlastnosti (tloušťka, vrstvy, náklady ...) úprav povrchů (sokly, stěny, stropy, podlahy), je možné vytvářet rozpočty nákladů. Tyto náklady mohou obsahovat jak ceny materiálů, tak ceny prací. Výkaz kalkulací je vytvořen v souboru MS-Excel.


Prostup světla otvorových prvků. Zde můžete pro kalkulaci použít tyto parametry:
 • Otvory. Zvolte otvorové prvky ze seznamu pro nastavení jejich parametrů prostupu světla. Pro usnadnění identifikace se na pravé straně zobrazí malé okno se zvoleným otvorovým prvkem. První číslo v políčku je identifikační číslo, které je zobrazeno také v hlavičce informačního seznamu parametrů a identifikuje všechny prvky výkresu.
 • Brutto plocha. Celková plocha otvorového prvku (včetně rámu).
 • Netto plocha. Plocha skel vypočtená programem podle následujících nastavení.
 • Pod deskou. Tato volba musí být aktivována, jestliže zvolené dveře/okno je umístěno pod výběžkem nebo balkónem. V tomto případě se propouští méně světla a program počítá průhlednou plochu pouze jako 60% (nebo hodnotu zadanou v procentech) brutto plochy.
 • Poměr (Plocha). Poměr mezi průhlednou plochou a plochou místnosti . Tato hodnota je použitá pouze jeli zapnuta volba Pod deskou.
 • Požadovaná část pod 60cm. Jako standardní nastavení nejsou části dveří/okna pod 60 cm pojaty jako průhledné plochy, proto je brutto plocha zmenšena automaticky o tuto hodnotu. Aktivací volby Požadovaná část pod 60 cm, spočítá program také části pod 60 cm jako průhledné.

Pro konečnou informaci pouze doplníme, že Legenda místností je komplexní prvek, který obsahuje množství dat. Jeho vlastnosti můžete specifikovat v dialogovém okně Pomocník legendy místnosti. Zadání jednotlivých dat pak určuje několik kategorií, které jsou zobrazeny v levé straně tohoto dialogového okna. Ve spodní levé části je zobrazen náhledový obrázek, který odpovídá zvoleným hodnotám aktuální části Legendy místností (popisu jedné místnosti), kterou vytváříte.


            

© ArchiSoft - Stavební software 2008