Konstrukční rastr v ARCHLine.XP 2020

Koncepční projekty budov často využívají konstrukční rastry pro usnadnění rozmístění konstrukčních prvků, ocelových konstrukcí apod. Vodicí linky rastru se obvykle používají pro rozmístění konstrukčních sloupů a nosníků. Tyto vodící linky mohou být čáry nebo oblouky.

ARCHLine.XP automaticky propojí sloupy a nosníky s vodícími linkami nebo průsečíky vodících linek. Při přemístění vodících linek dojde k přemístění propojených prvků, tak aby se zachovala jejich pozice v průsečících rastru.

Snímky obrazovky, které jsou v tomto článku, pocházejí z ARCHLine.XP 2020. Pokud používáte starší verzi ARCHLine.XP, uživatelské rozhraní se může výrazně lišit. Principy konstrukčního rastru se zásadně změnily ve srovnání s předchozími verzemi.

1.1. Vytvoření vodicích linek rastru

Konstrukční rastr se často používá pro usnadnění organizace návrhu a k rychlé aktualizaci změny, zejména pokud mluvíme o složitých budovách.

Příkazy konstrukčního rastru naleznete na pásu karet Kreslení – Nástroje – Konstrukční rastr.

1.2. Označení rastru (předpona číslicí nebo písmenem)

Vodící linka rastru se skládá ze dvou hlavních částí: samotné linky a označení. Každá linka rastru má na obou koncích označení. Linky rastru mohou mít předponu a jsou číslovány automaticky v primárním a sekundárním směru. Číslice (nebo písmeno) se na nové lince pokaždé zvyšuje.

Nastavení konstrukčního rastru vyvoláte příkazem na pásu karet Kreslení – Atributy – Konstrukční rastr.

Ve výchozím nastavení se čáry rastru zobrazují ve všech podlažích, které máte ve svém projektu, ale můžete je změnit tak, aby byly viditelné pouze v aktuálním podlaží.

Vodicí linky mohou být přímky nebo kružnice

1.3. Použití vodících linek rastru k ovládání umístění objektu

ARCHLine.XP automaticky propojí sloupy a nosníky s vodícími linkami nebo průsečíky vodících linek.
To znamená, že při přemístění vodících linek dojde také k přemístění připojených prvků.

Když je sloup připojen k rastru, ARCHLine.XP zobrazí při výběru u 2D symbolu značku červeného bodu v pravém dolním rohu.
Odkaz je zobrazen na panelu Atributy – Poloha rastru. V našem příkladu je zde: A + 1.

Při umístění nosníku, vyberte požadovaný referenční bod a správnou výšku (zde 5000 mm): Následně zadejte počáteční a koncový bod v průsečících rastru.

Když je nosník připojen k rastru, ARCHLine.XP zobrazí při výběru u 2D symbolu jednu nebo dvě značky červeného bodu v pravém dolním rohu.
Odkaz je zobrazen na panelu Atributy – Poloha rastru. V našem příkladu je zde:: (A + 1) a (1 + B).

1.4. Kopírování připojených prvků

Když kopírujete prvek, který je připojen k rastru s odkazem na vodící linky, bude nový prvek také připojen.

1.5. Odsazení rastru

Když je vodící linka rastru odsazena, připojené prvky se budou pohybovat s vodící linkou rastru. ARCHLine.XP přemístí sloupy a přepočítá počáteční a koncový bod nosníku, aby vyhověl změnám.

1.5. Přemístění vrcholu vodící linky

Při přemístění vrcholu vodící linky, se upraví i připojené prvky.