ARCHLine.XP 2020 – nové funkce a nástroje

MEP, výkazy, konstrukční rastr, rotace výkresu, plány osvětlení, rendering a materiály…

Jestliže mluvíme o BIM, mluvíme o celé budově, která zahrnuje také potrubní systémy, vzduchotechniku a další prvky TZB. Zastřešujícím termínem pro tyto prvky je „MEP – (Mechanical, Electrical, Plumbing)“ tedy strojní zařízení, elektrorozvody a potrubní rozvody. Pro jejich plánování existují specializované nástroje, které jsou ale často velmi nákladné a velmi složité.
ARCHline.XP od verze 2020 nabídne uživateli zcela nové nástroje, které umožní navrhovat vzduchotechnické a potrubní systémy. Cílem nové sady nástrojů ARCHLine.XP MEP je dokonalá integrace do pracovního postupu BIM.

Další nové nástroje a vylepšení se týkají tvorby dokumentace (např. nové výkazy RTF, vlastní vzhled a nastavení výkazů…), projektování (např. konstrukční mřížka, schodiště se střední schodnicí…), návrhu interiérů (např. výstup pro CNC stroje a optimalizační software, schéma osvětlení…), ale také renderovacího modulu, kde byla zkrácena doba výpočtu a přibyly další důležité možnosti (např. tvorba průhledných materiálů pomocí alfa kanálu, korekce barev – více verzí jedné textury…).

Bohužel verze Studio již není od r. 2020 v nabídce. Pro uživatele této verze máme však zajímavou nabídku:
upgrade na verzi Professional 2020 za stejných cenových podmínek jako kdyby aktualizovali na verzi Studio 2020. Tato nabídka je však časově omezená (viz náš emailový zpravodaj), informujte se prosím o její platnosti.

Potrubní rozvody (MEP)

ARCHline.XP MEP je integrovaná součást verze Professional. Tento nový soubor nástrojů umožní návrh potrubních rozvodů v půdorysech, řezech i ve 3D pohledech.

Způsob práce je velice jednoduchý a jednou z hlavních výhod je možnost dodatečně měnit polohu potrubí, rozměry atd. Potrubní rozvody i vložené a připojené komponenty jsou tzv MEP objekty. Tyto prvky obsahují připojovací body pro automatické napojení v průběhu trasování MEP systémů.

Automatické trasování
Funkce automatického trasování umožňuje projektantům spojit potrubí, trubky a MEP prvky automaticky při kreslení trasy rozvodu. Automatické trasování je k dispozici v půdorysu a ve 3D zobrazení.

Objekty výrobců jako vodovodní armatury, solární systémy, otopná tělesa atd. jsou rozšířena o připojovací body související s MEP systémem.

MEP – podlahové vytápění
Návrh trasy podlahového vytápění je speciální aplikace nástrojů MEP. Podlahové vytápění lze vytvořit v uzavřeném tvaru mnohoúhelníku. Postup práce je založen na zadání obrysu otopné plochy a umístění vstupního a výstupního potrubí. V dialogu určíte průměr potrubí, výškovou úroveň u a vzdálenost mezi osami potrubí.

Plán osvětlení

Plány osvětlení jsou schémata zapojení svítidel a vypínačů. Schématické značky umožní jednotný vzhled půdorysného plánu.
Metoda rozlišuje stropní, nástěnné a bodové osvětlení, stolní a stojací lampy, různé druhy vypínačů. Každý typ má svoji schématickou značku. Po propojení vypínačů a světel můžete zadat kontrolu: existují některé nepřipojené prvky? existují některé vypínače, které nemají dosud připojené kontakty?
Plán osvětlení poskytuje také výpočet požadovaného osvětlení místnosti.

Uživatelské výkazy

Nový systém vykazování nabízí uživateli tvorbu vlastního formátu výkazových tabulek. Umožní tvorbu výkazů libovolného vzhledu, včetně grafiky. Výkazy jsou načteny do textového editoru (MS Word, LibreOffice…), kde se mohou dále upravovat.
Uživatelům nabízíme tvorbu šablony vlastní výkazové tabulky podle zadaných požadavků.

Popisky

Popisky vám na výkrese pomohou identifikovat prvky zobrazením dat, která jim byla přiřazena. Na rozdíl od štítků může popiska obsahovat hodnoty všeobecných atributů a vypočtené hodnoty. Všechna data popisku jsou editovatelná. Editace hodnot některých parametrů změní i parametr prvku (šířka/výška/parapet okna, materiál plochy zdi …)

Posloupnost příkazu:
· Vytvoření šablony pro daný typ prvku
· Použití popisky na každý prvek stejného typu nebo postupné zadání
· Popisek je editovatelný – ovlivňuje hlavní parametry daného prvku
· Funkce aktualizace popisků může být zapnuta / vypnuta.

Uživatelsky definované typy čar s textem

Rozšířená definice typu čáry umožní začlenit text do definice typu čáry.

Rotace výkresu, Projektový sever a skutečný sever

Rotací výkresu můžete otočit výkres tak, abyste si usnadnili zadávání hodnot. Například můžete osu důležité geometrie (obvodová zeď, komunikace…) zarovnat s vodorovnou resp. svislou osou výkresu. Následně můžete většinu hodnot zadávat ve vodorovném a svislém směru. Rotací výkresů jste zároveň nastavili pomyslný tzv. projektový sever.

Severní směr založený na podmínkách reálného prostředí je tzv skutečný sever. Mezi skutečným severem a projektovým severem se můžete přepínat. Rotace výkresu neovlivní 3D model ani orientaci výkresů na tiskové sestavě.

Práce s velkými hodnotami souřadnic, počátek souřadnicového systému

Mnoho CAD výkresů používá velké hodnoty souřadnic, např. urbanistické a architektonické studie, územní plánování nebo krajinná architektura. Externí soubory, například DWG, mohou obsahovat prvky s velkými hodnotami souřadnic.

Pokud má projekt velký odstup od počátku souřadnicového systému (X, Y a Z mají hodnotu 0), mohlo by to vést k nepřesnosti výpočtu. V takovém případě byste měli výkres přiblížit k počátku souřadnicového systému.

Přemístit počátek projektu – příkaz přemístí počátek projektu (0,0).
Obnovit počátek projektu – příkaz obnoví primární počátek projektu, takže souřadnice získají opět své původní hodnoty. Poté můžete uložit model s původními přesnými souřadnicemi, např. soubor DWG.

Nový inteligentní konstrukční rastr

Koncepční projekty budov často využívají konstrukční rastry pro usnadnění rozmístění konstrukčních prků, ocelových konstrukcí apod.. Vodicí linky rastru se obvykle používají pro rozmístění konstrukčních sloupů a nosníků. Tyto vodící linky mohou být čáry nebo oblouky.

ARCHLine.XP automaticky propojí sloupy a nosníky s vodícími čárami rastru nebo průsečíky vodících čar. Při přemístění vodících čar dojde k přemístění propojených prvků, tak aby se zachovala jejich pozice v průsečících rastru.

Nastavitelné úrovně barev zobrazeného, ale neaktivního podlaží

Nyní existují tři způsoby, jak reprezentovat zobrazené neaktivní podlaží v půdorysu:
 
  – zástupnými barvami
  – polotónem
  – původními barvami

Mezi zobrazením neaktivních podlaží se můžete přepínat pomocí klávesových zkratek CTRL + kliknutí na šipky ve stavové řádce.

Dřevostavby – zobrazení rámové konstrukce

Nové zaškrtávací políčko Zobrazit pouze rámovou konstrukci zdi v dialogovém okně Vytvořit 3D model umožní vytvořit model rámové konstrukce bez vrstev zdi.

Tento druh funkčního 3D modelu je nutný pro projekční práci, kterou je třeba vytvořit ve 3D pohledu.

Předběžný výběr

Předběžný výběr umožní zvýraznit prvek ještě před jeho vlastním výběrem. Jedná se o významnou pomůcku pro výběr, jestliže jsou prvky těsně vedle sebe nebo se překrývají. Předběžný výběr zvýrazní prvek, jakmile na něj umístíte kurzor. Stisknutím klávesy F11 můžete funkci zapnout / vypnout.

Funkce pracuje jak ve 2D tak i ve 3D

Schodiště – speciální schodnice, středová schodnice

Verze 2020 umožňuje návrh schodiště se speciální schodnicí. Můžete vytvářet nejběžnější vzhled jakéhokoli typu schodiště, včetně schodiště se středovou schodnicí.

Schodnice se skládá ze dvou částí, nosníku schodnice a podpěry stupnice. Oba prvky jsou volitelné z knihovny profilů nebo objektů.

Schodiště – stupně s podkosenou podstupnicí

Stupeň komfortu schodiště může být zvýšen vedle prostorových požadavků také použitím stupňů s podkosenou podstupnicí. Větší hloubka nástupnice může také zlepšit bezpečnost schodů.

Střešní okna

U střešních oken bylo zrušeno omezení obrysem střešní roviny při umístění částečně přesahující střešní rovinu (okno šlo umístit pouze uvnitř obrysu střešní roviny).
Bylo také zrušeno omezení spojení jednotlivých střešních oken, které se dotýkají svým obrysem. Můžete tedy vytvářet kombinaci několika střešních oken.

Žaluzie a rolety na sklonitých rovinách

Nástroj žaluzie můžete použít také na střešní okna – žaluzie bude vždy sledovat sklon roviny střechy.

Tónování materiálů

Tónování materiálů
Novou vlastností materiálu je tzv. Tónování. Tuto vlastnost je možné podle potřeby zapnout / vypnout. Tónování v tomto případě ovlivní pouze zobrazení materiálu, původní textura zůstává beze změny.

Tónování textur
Obrázky textur, které načtete do svých projektů, můžete tónovat a uložit jako nový materiál. Na rozdíl od funkce „Tónování materiálů“ je výsledkem nová zabarvená textura.

Bezešvý vzor textury

Bezešvý vzor znamená, že jeho vertikální a horizontální opakování je plynulé, což vede k přirozenému a realistickému výsledku. Bezešvý vzor vytvoří rozprostřený obraz na celé ploše bez přerušení.

K dosažení tohoto výsledku není třeba externího software pro manipulaci s obrázky – tuto operaci je nyní možné provést přímo v ARCHLine.XP.

Náhodné otročení dlaždic

Při skutečné pokládce dodavatel většinou pokládá dlaždice náhodně otočené. Výsledkem je přirozený vzhled. Tohoto efektu můžete nyní dosáhnout i na svém návrhu.Tato volba umožní náhodné rozmístění dlaždic, takže jednotlivé dlaždice se budou libovolně otáčet.

Při opakovaném použití tohoto nástroje bude konečný výsledek ještě živější. 

Alfa kanál – průhlednost částí obrázku

Zprůhlednění určitých částí obrazu má několik použití. Takovým obrázkem je například potisk nebo polep na zdi. Další příklad průhlednosti materiálu využijeme, když potřebujeme zobrazit stínidlo lampy, které má na ploše vyříznutý vzor, kterým prochází světlo. Takového výsledku můžeme dosáhnout pomocí Alfa kanálu.

Vyberte barvy na textuře, které chcete změnit na průhledné. Výsledkem je složitý vzor vytvořený během několika sekund.

Bump mapování – vlastní normálové mapy

Bump mapování vytváří iluzi hloubky textury na povrchu 3D modelu
V ARCHLine.XP 2020 můžete používat textury s vlastními Normálními mapami.
Normálová mapa používá informace RGB, které přímo odpovídají ose X, Y a Z v 3D prostoru. Tato RGB informace definuje přesný směr normály povrchu ve 3D. Normálové mapy si můžete jednoduše stáhnout z internetu nebo si vytvořit vlastní pomocí textur. 

Vylepšení renderingu – zrychlení, hloubka ostrosti

S vylepšeným renderovacím modulem můžete vytvářet fotorealistické obrázky s vysokým rozlišením v kratším čase.

Hloubka ostrosti (Depth of Field – DoF), dobře známý efekt převzatý z profesionální fotografie, zvýrazní hlavní předmět vašich obrázků. Můžete zadat, kde má být fotografie nejostřejší, zatímco ostatní objekty umístěné v popředí nebo pozadí budou rozmazané.

Obraz na zdi – změna materiálu z Návrhového centra

Materiál rámu nebo samotný obrázek lze změnit přímo z Návrhového centra.

Když změníme obrázek, aktualizuje se také velikost rámu.

Terén – přidání kopců a údolí

Importovaný terén nebo terén vytvořený vlastním zadáním často vyžaduje drobné změny tvaru povrchu. Příkaz Změnit výšku byl rozšířen a umožňuje vytvářet kopce, údolí a jejich kombinace.

Ve výchozím nastavení příkaz mění pouze výšku vybraného uzlu. Pokud si přejete přidat vyvýšeninu, kopec nebo údolí, musíte zvolit z roletové nabídky funkci Kopce a údolí.

Ve vlastnostech můžete změnit poloměr kopce, tvar (zakřivený nebo rovný tvar) a hustotu nově vytvořených uzlů.  

Úložiště Disk Google

Disk Google je cloudová služba, což znamená, že soubory nejsou uloženy v počítači, ale na internetu. Tato služba je zdarma a v současné době nabízí 15 GB úložného prostoru.

Po zapnutí Disku Google se váš projekt ukládá na dvou místech paralelně, do adresáře nastaveného v programu jako výchozí cesta projektu a na Disk Google jako záloha.

Oříznutí mračna bodů paralelními rovinami

Oříznutí je efektivní způsob, jak dočasně filtrovat data mračna bodů.

Program zobrazuje viditelné body uvnitř pásma jako rastrový obrázek v půdorysu. Prvky mimo oříznutí se nezobrazí. Účelem oříznutí může být např. přesné zaměření a vytvoření zdí, dveří a oken v půdorysu. 

Další vylepšení

 • Dva různé materiály pro povrch otvorových prvků (vnitřní, vnější)
 • Návrhový mód – postupné ukládání objektů do knihovny
 • Panorama 360 – průchody velkých budov. Propojení kamer na různých podlažích.
 • Nová funkce – Kótování segmentů lomené čáry
 • Změněné zobrazení speciálních bodů
 • Motiv uživatelského prostředí: Tmavý/Jasný
 • Vytvořit – nová skupina nástrojů v Návrhovém centru
 • Krok posunu myši v perspektivním pohledu lze nyní nastavit hodnotou
 • Výpis knihovních objektů podle složitosti
 • Text s odkazovou čarou
 • Přenos licence ARCHLine.XP
 • PDF import – možnosti importu vektorová geometrii, rastrový obrázek, true type texty, hladiny, měřítko a další
 • … a několik dalších zajímavých funkcí