PŘÍPADOVÁ STUDIE: ALBERTO BETTI, OMEGA SOLUTIONS

Rozhovor s geodetem. Alberto Betti, nezávislý pracovník a majitel společnosti Omega Solutions, která nabízí služby těžící ze zkušeností získaných v oblasti technických profesí, technicko-právního poradenství, pozemního stavitelství a specializovaných školeních v certifikovaných kurzech vysoké úrovně . Přečtěte si, na jaké zajímavé úkoly používají ARCHLine.XP.

Společnost Omega Solutions byla pověřena prováděním geometricko-strukturálních průzkumů a technicko-diagnostických testů pro nadcházející seismické testy v určitých oblastech italské sítě silniční infrastruktury.

V tomto článku z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme jmenovat klienta Alberta Bettiho, ale můžeme zdůraznit, že objednávka vyžadovala použití BIM (informační modelování stavby). U některých mostů a viaduktů bylo navíc nutné pro následné operace statického výpočtu předložit zkoumané architektonické modely ve formátu IFC.

Po fázích instrumentálního průzkumu na místě byly vytvořeny podrobné 2D výkresy obsahující všechny nezbytné míry pro tvorbu modelů.

Díky modelovacím schopnostem ARCHLine.XP v kombinaci s pečlivou analýzou bylo možné předat dokonalé IFC modely s důrazem na detail a obsahující mnoho nepravidelností, jež jsou neodmyslitelnou součástí stavebního dědictví regionu.

Hlavními obtížemi byly nepravidelnosti a složitosti způsobené skutečností, že v mnoha případech šlo o konstrukce, které byly v průběhu času vyztuženy nebo rozšířeny. Pokud jde o modelování běžných prvků, operace jsou vždy celkem snadné, nicméně v tomto případě jsme se museli naučit provádět složité operace se softwarem bez kompromisů v přesnosti.

Například jeden z 20ti zaměřovaných mostů spojoval dva úseky silnice protínající údolí neortogonálním způsobem, ale řezy v ARCHLine.XP byly vytvořeny tak, aby sledovaly podélný profil silnice.

Bylo nutné mít možnost používat pokročilé CAD nástroje k vytvoření řezu, odvozeného z průmětu.

Funkce „Měřítko na ose X“ umožňovala získat kolmý průmět na podélnou osu údolí.

Ve skutečnosti mnoho příkazů ARCHLine.XP – například příkaz zeď – podporuje zadání specifického profilu podél trasy. Můžete začít profilem podél trasy a následně můžeme přemístit vrcholy profilu, abychom získali správný tvar.

Tvar objektu můžete změnit pomocí příkazu „přemístit vrchol“ při zachování změn profilu.

Příkaz Zeď se ukázal jako velmi užitečný a díky němu bylo možné modelovat prakticky všechny komponenty pomocí editačních funkcí 2D kreslení.

Modifikace profilu pro tvarování prvků.

3D pohled s modelem v axonometrii byl velmi užitečný k udržení vývoje modelu pod kontrolou. V některých případech to bylo značná úspora času, jako například u operací, jako je „změna výšky“, díky níž je možné přemístit objekty s přesností přichycení, aniž byste museli měřit každou jednotlivou výškovou úroveň nebo výšku.

Použití axonometrického 3D pohledu pro přesnou modifikaci výškové úrovně prvků

Existuje další trik, který jsme použili v souvislosti s vektorovým 3D pohledem. Tento způsob vám umožní zobrazit 3D model, abyste mohli pracovat se všemi pokročilými 2D CAD nástroji, jako například „Pomyslný průsečík“ nebo „Zablokování úhlu“, které velmi pomáhají při definování profilů nepravidelných konstrukcí, ve kterém často rozdíl i několika centimetrů ohrožuje celkový vývoj modelování vytažením profilu.

Použití vektorového čelního 3D pohledu pro vytvoření složitých profilů pomocí 2D CAD nástrojů.

Nástroj Terén se ukázal jako velmi užitečný pro dokončení modelů, zejména editační volby „Plošina“ a „Čáry diskontinuity (zlomy)“ umožnily jednoduchým způsobem a s několika měřeními obnovit kontext, ve kterém byly konstrukce umístěny.

Použití nástrojů ARCHLine.XP Terén – Plošina a Čáry diskontinuity

Samotné modelování však nebylo jediným aspektem naší práce. Dodání modelu zahrnovalo i tvorbu přesných IFC prvků, kde každý z nich byl označen svým vlastním typem IFC, aby jej bylo možné číst a spravovat softwarem pro návrh / analýzu konstrukce podle dalších kritérií.

Flexibilita ARCHLine.XP vám umožňuje při modelování podle složitosti vždy použít nejvhodnější příkaz. Vždy vám umožňuje snadno přiřadit správný typ IFC k prvkům: jednoduše vyberte správný typ IFC ve Správci atributů !

Přiřazení typu IFC Beam k prvku modelovanému pomocí nástroje „Zeď“.

Součástí dodávky nebylo vložení informačního obsahu, ale pouze označení 3D modelu.

Model IFC otevřený v aplikaci prohlížeče jiného výrobce. Vybraným prvkem je nosník.

ARCHLine.XP je výkonný a flexibilní nástroj, schopný se přizpůsobit i těm potřebám, které se liší od projektování nových budov. Také díky spolupráci s technickým personálem Cadline Software v Padově – týmem profesionálů schopných „mluvit stejným jazykem“ a rozumět potřebám, jsme byli schopni dokončit objednávku zadaným způsobem a ve stanovený čas.

Zvláštní poděkování patří geodetu Alberto Betti, Omega Solutions – www.omegasoluzioni.it