ARCHLine.XP 2021 – nové funkce a nástroje

Rychlejší a přesnější projektová dokumentace, nové unikátní funkce

Neustále pracujeme na tom, abychom našim uživatelům poskytli nástroje a znalosti, díky nimž jsou procesy plánování a dokumentace rychlejší a efektivnější. Dokumentace projektu může být časově náročný úkol. I středně složitý plán znamená desítky stránek dokumentace, které můžete vytvořit několika kliknutími a poté je znovu uložit do souboru PDF pomocí příkazu Tisková fronta. V ARCHLine.XP 2021 objevíte mnoho věcí, které pomáhají urychlit a vylepšit pracovní postup návrhu a dokumentace.

Po unikátním nástroji Střecha, kde je možné nastavit skladbu a konstrukci, pro kreslení střech v jednom kroku, přichází na svět další unikát, tentokrát nástroj Zeď. Zde je možné nastavit zdící systém, vnější i vnitřní konstrukci a vzhled opláštění. Při kreslení zdi pak můžete kreslit zároveň i celý systém. Nejlepší ze všeho je, že obklady se mění automaticky, když umístíte, přesunete nebo odstraníte dveře nebo okna.

Od studie, přes dokumentaci ke stavebnímu povolení až k prováděcí dokumentaci a výrobě. Nyní je možné nastavit zobrazení podrobností modelu, podle zásad BIM.

Nová funkce Detail zobrazuje zvolenou část modelu budovy (půdorys, řez) ve větším měřítku s vyšší úrovní detailů na samostatném výkrese detailů. Do výkresu detailu lze umístit další 2D prvky pro lepší pochopení návrhu. Tyto podrobnosti se v původním zobrazení nezobrazí. Původní výkres a Detail je mezi sebou provázán a označen popiskou.

Výkazové tabulky můžete vybavit obrázky a vše přenést do aplikace Excel v jednom kroku, kde je můžete všechny uložit do jednoho souboru PDF pro kompletaci dokumentace.

Generování řezů bylo také masivně zrychleno. I když je váš model složitý, řez je vytvořen během několika sekund.

Vytvoření kolmého pohledu na zeď a okótování nábytku je přístupné po jednom kliknutí. Nábytek lze navíc zobrazit na stěně s dvířky nebo bez nich.

Hloubkový rozsah objektů na půdorysu poskytuje čistější 2D výkresy. Například pokud máte židli částečně zasunutou pod stůl, bude na výsledném 2D půdorysu část sedáku zakryta stolem .

S novým příkazem Tlačit/Táhnout můžete vytvářet složité modely přímo ve 3D.

Pomocí Šablony projektu můžete přizpůsobit prostředí ARCHLine.XP svým vlastním potřebám. Už žádné nadbytečné hladiny, úrovně nebo nepoužívané styly.

Popis nejdůležitějších novinek ARCHLine.XP 2021 naleznete v následujícím přehledu:

BIM úroveň geometrie LOG

Ve světě BIM se termín LOD (Level of Development) vztahuje k úrovni vývoje modelu. LOD určuje podrobnosti pro různé fáze návrhu, 3D vizualizace, vykazování, rozpočtování a výroby.
LOD je rozdělen do dvou částí: LOG (Level of Geometry – geometrická úroveň modelu) a LOI (Level of Information – úroveň technické informace).

ARCHLine.XP nabízí pět možností LOG v rozmezí od 100 do 400. (100 200 300 350 a 400):
LOG 100 – koncept – označuje existenci prvků, ale ne jejich tvar, velikost nebo přesné umístění.
LOG 200 – přibližná geometrie – schématický návrh s přibližnou velikostí, tvarem a umístěním.
LOG 300 – podrobná geometrie – podrobný návrh se stanovenou velikostí, tvarem a umístěním.
LOG 350 – dokumentace – stavební dokumentace se stanovenou velikostí, tvarem a umístěním. Modelovány jsou části nezbytné pro koordinaci prvku s blízkými nebo připojenými prvky.
LOG 400 – výroba – výrobní plány. Prvky jsou modelovány s dostatečnými podrobnostmi a přesností pro výrobu. (Poznámka: Aktuálně pouze částečně podporovaná úroveň)

Příklad dvou různých nastavení:

A. Pohledy nastavené na úroveň Dokumentace (LOG 350) a řez nastaven na Výrobu (LOG 400):

B. Řez a Pohled 1 nastaveny na Přibližný (LOG 200) a Pohled 2 na Dokumentaci (LOG 350).

Provětrávané fasády, obkladový systém

Jedním kliknutím můžete nakreslit zeď včetně konstrukce opláštění. Obkladový systém můžete přiřadit jak k vnější tak i k vnitřní ploše zdi. Můžete zadat prvky podkladové konstrukce (kotvení, rámy, laťování, … ), desky a panely (přírodní kámen, keramika, plech, plasty, dřevo, sklo…).

Tato funkce umožní
– automaticky vytvořit kompletní fasádní systém, když kreslíte zeď (opláštění + zeď).
– automaticky vyříznout otvor v panelech, když umístíte dveře/okno do zdi.
– automaticky obnovit panely, když odstraníte dveře/okno ze zdi.
– vypsat všechny elementy opláštění ve výpise Excel.
– použít individuální nebo knihovní profily, např. L profil, T profil… .

Výkaz použitých prvků
Prvky fasádního systému

Zavěšené fasády

Nyní můžete vytvářet zavěšené fasády včetně konstrukčních prvků. Je možné vytvořit například bodově uchycené skleněné fasády, panelově zavěšené (prvkové) fasády, zavěšené fasády se skrytým/viditelným rámem apod.
Fasády mohou být jednoplášťové i víceplášťové.
I do takto vytvořených fasádních systému můžete vkládat otvorové prvky.

Celý systém kreslíte jedním tahem zdi !

Bodově uchycená zavěšená skleněná fasáda
Provětrávaná zavěšená fasáda z vnější plochy, sádrokartonová stěna z vnitřní plochy a uvnitř zdící systém obvodové zdi.

Základové pásy

Průřez základového pásu je volně modifikovatelný. Může mít tvar obdélníkový (pás jednostupňový), stupňovitý (dvou i třístupňový pás), deskový (se zešikmenou horní plochou) nebo žebrový (ve tvaru obráceného T), apod.

Výkazové tabulky s obrázky

Do výkazových tabulek je možné vložit obrázky a vytvářet tak výkazy s grafickými informacemi. Tato funkce umožňuje zobrazit obrázek v buňce výkazové tabulky.

U většiny typů prvků můžete přidat jednu z následujících atributů:
-obrázek (pro prvek modelu)
-obrázek s kótou (obrázek s hodnotami šířky / výšky)

Obrázek se zobrazí jakmile je výkaz umístěn na výkres. Obrázky se přenáší i do Excel tabulky.

Izolační vrstva na nosníky a sloupy

Energetický / tepelný výpočet budovy často vyžaduje umístění tepelné izolační vrstvy na vnější povrchy konstrukčních prvků, jako jsou sloupy a nosníky.

Vlastnosti sloupu a nosníku byly rozšířeny pomocí volby Přidat izolaci, kde můžete určit tloušťku a materiál izolace.

Detailní pohledy

Detailní pohled zobrazuje část modelu budovy ve větším měřítku s vyšší úrovní detailů.
Vybraná část na hlavním výkresu se zkopíruje do výkresu detailů, kde se vytvoří nový detailní pohled. V hlavním výkresu se vytvoří popiska, která se skládá z ohraničení, odkazové čáry a symbolu. Symbol obsahuje editovatelná textová pole. Stejný symbol (označení detailu) je vytvořen u detailu na výkrese detailů. Hlavní výkres a výkres detailu jsou mezi sebou propojeny. Je tedy možné přebírat změny z hlavního výkresu, případně propojení zrušit.

Do výkresu detailu lze umístit další prvky (čáry, popisky, šrafury, symboly …) pro lepší pochopení návrhu. Tyto podrobnosti se v hlavním výkrese nezobrazí.

Řezy a kolmé pohledy

Řezy a kolmé pohledy lze vytvořit dvěma způsoby: rastrovým grafickým obrázkem a vektorovým výkresem. Rastrová grafika je efektivnější a všestrannější, ale vektorové kreslení je přesnější.

Řezy a kolmé pohledy jsou uvedeny v Navigátoru projektu. Obnovení pohledů řezu a kolmého pohledu lze nastavit na automatický nebo manuální režim. K dokončení dokumentu můžete přidat 2D čáry, šrafy a kóty. Veškeré 2D čáry nebo šrafy zůstávají v řezu a nereflektují na 3D změny.

Překrývání objektů a 2D výplně

2D výplně objektů poskytují lepší srozumitelnost půdorysu. Objekty mohou mít 2D symbol vyplněn barvou nebo vzorem (s barvami popředí a pozadí). Můžete ovládat pořadí překrytí jednotlivých objektů.

Příklad
Pokud máte židli částečně zasunutou pod stolem, bude na výsledném 2D půdorysu část sedáku zakryta stolem

Nastavení výplně symbolu objektu pro 2D výkres
2D výkres zobrazuje prostorový vztah překrývajících se objektů

Objemový model

Nástroje pro projektování byly rozšířeny o Objemový model budovy. Je zde možné vytvořit objemový model, který může obsahovat:

– zdi na všech podlažích
– desky na všech podlažích
– prosklené stěny na všech podlažích
– prosklené stěny jako fasádní prvek
– použít nástroj Tlačit / Táhnout

Nástroj Tlačit / Táhnout se používá k vytváření a transformaci 3D těles.

Nový filtr pro výběr prvků a přepis

Filtry lze využít k mnoha účelům. Filtry založené na pravidlech mohou zobrazit vybrané prvky modelu několika způsoby: s přepsáním grafiky, s výběrem pro modifikaci prvků nebo označením pouze těch prvků, které odpovídají nastavenému pravidlu filtru.

Výsledek libovolného filtru může také sloužit pro přepis zobrazení různých prvků.

Šablony projektu

Šablona projektu určuje počáteční prostředí pro nový projekt. Šablona projektu obsahuje vlastní výchozí nastavení pro projekt a určuje výchozí měrné jednotky, styly, hladiny, podlaží a strukturu budovy a další. Pokud výchozí tovární šablona zcela neodpovídá vaší pracovní metodě, můžete ji upravit podle vlastních potřeb a uložit ji jako vlastní šablonu.

Propojení IFC, RVT, DWG, PDF

Tato možnost propojí soubor IFC, RVT, DWG a PDF v rámci projektu. Propojení je nejlepší možností vizualizace externího obsahu pro účely koordinace. Soubor IFC, RVT, DWG, PDF se automaticky aktualizuje při otevření projektu a lze jej kdykoli manuálně aktualizovat. Importovaný model IFC, RVT je považován za jednotku. Model je zobrazen ve 2D / 3D a lze zobrazit i související BIM data.

Data IFC klasifikací

Klasifikace představuje univerzální nástroj pro poskytování BIM informací ve standardizovaném formátu. Klasifikační systém poskytuje různým stranám společnou koncepci pro všechny stavební prvky. Na mezinárodní úrovni se používají různé stavební klasifikační systémy například OmniClass (USA), Uniclass 2015 (UK). UniFormat, produkt CSI a CSC, je standardem pro klasifikaci specifikací stavby, odhad a analýzu nákladů v USA a Kanadě. Dále můžete klasifikovat prvky podle jakékoli národní normy nebo požadavků společnosti.

ARCHLine.XP umožní začlenit jakékoli národní tabulky ve formátu Excel. ARCHLine.XP spravuje také průmyslové standardy a uživatelskou databázi, což znamená, že můžete sdílet data IFC klasifikací s každým, i když používá jiný software.

Podpora zařízení 3D Connexion

ARCHLine.XP podporuje zařízení 3D Connexion jako SpaceMouse® a CadMouse pro profesionální a plynulý návrh.

„3Dconnexion navrhuje výkonný ergonomický hardware založený na výzkumu a inteligentní, snadno použitelný software, vzájemně hladce propojené, aby práce v nejpopulárnějších CAD aplikacích a 3D prostředích na světě byla rychlá, pohodlná a zábavná.“

Další vylepšení

  • Navigátor projektu nyní zobrazuje hierarchii půdorysů, pohledů, řezů, kolmých pohledů, tiskových sestav, detailů, renderingů, výkazových tabulek, stylů a další části aktuálního projektu.
  • Výkazové tabulky mají svůj styl pro text buňky, názvu tabulky a názvu sloupců
  • ARCHLine.XP vám umožňuje centrálně spravovat sdílený obsah přes lokální síť.
  • Možnost zapnout/vypnout obrys zadání kolmého pohledu a čáry řezu
  • ARCHLine.XP 2021 dokáže správně zvládnout velmi kritickou situaci, když v místě bouraných dveří/okna má být napojena nová zeď.
  • Rendering byl rozšířen o nové přednastavené styly rychlý, detailní a vysoce detailní rendering, jak pro interiér tak pro exteriér.
  • … a několik dalších zajímavých funkcí

Předchozí verze

Zde můžete prozkoumat jak vyvíjíme náš program a o jaké funkce resp. nástroje byly obohaceny předchozí verze ARCHline.XP :